WorldMedic SmartDentist Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartDentist 7.0 NW

 

SmartDentist 7.0 NW   New Edition 
Dental Clinic Management System
 

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartDentist 7.0 NW ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartDentist V.3.0, SmartDentist V.4.0, SmartDentist V.4.0 Lite และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้ เกิดจากแนวความคิดและการสำรวจจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศว่า ส่วนหนึ่งของคลินิคทันตแพทย์ต้องการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกในส่วนของการเก็บประวัติ ค้นหาบัตร คิดค่ารักษา เก็บข้อมูลค่ารักษา จัดการเรื่องสต๊อกยา ระบบรายงาน พร้อมกับระบบนัดหมายคนไข้  และได้เพิ่มส่วนของห้องตรวจรักษาของแพทย์ และ ระบบขายแพ็คเกจ ระบบเก็บภาพการรักษา เพิ่มเติมมาให้  เวอร์ชั่นนี้สามารถติดตั้งแบบเน็ตเวริค์หลายเครื่องเชื่อมต่อกัน ทั้งเคาท์เตอร์ ห้องแพทย์ ห้องการเงิน เพื่อทำงานเชื่อมต่อกัน

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartDentist 7.0 NW มีการใช้งานอย่างแพร่หลายจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศ  สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์ได้คือ ระบบลงทะเบียน(คนไข้)

และ ระบบค่ารักษาและจ่ายยา ในกรณีที่เป็นคลินิกที่มีคนไข้ปริมาณมากและแยกจุดลงทะเบียนกับจุดจ่ายยาการเงินแยกจากกัน  โดยที่แพทย์สามารถใช้วิธีการตรวจรักษาแบบผ่านคอมพิวเตอร์สั่งทุกอย่างส่งออกมาที่เคาท์เตอร์ หรือ ใช้แฟ้มกระดาษให้เจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์ก็ได้

 

มีอะไรใหม่สำหรับ 20

OPD Card  2 แบบให้เลือกปรินสำหรับบันทึกการรักษา

 

แบบฟอร์มเบิกประกันสังคม

ระบบคิดค่า DF แบบแยกหัตถการ ท้ังแบบ % และ ยอดเงิน

ระบบการคิดค่ารักษาแบบใหม่ ใช้กับจอทัชสกรีนได้

 

 

รายการหัดถการ และยาที่ใช้บ่อย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา  

 

ระบบค้นหาคนไข้โดยสแกนลายนิ้วมือคนไข้ สะดวก รวดเร็ว 

ระบบนัดหมายแบบใหม่ (SmartAppointment Sky)  

          เป็นระบบนัดแบบใหม่ช่วยให้คนไข้ทำนัดผ่านมือถือ และข้อมูลจะถูกส่งมายังระบบซอฟต์แวร์ด้านล่าง ได้  (คลินิกต้องติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต)

ระบบปฏิทิน Google Calendar นัดหมายแบบใหม่ (SmartAppointment Sky) 

    คลินิกสามารถใช้ระบบปฏิทิน Google Calendar ที่ซอฟต์แวร์ทำเชื่อมให้แล้ว ทำให้การนัดหมายสะดวก รวดเร็ว
 

ระบบห้องตรวจแพทย์ ( Doctor)

หน้าตรวจรักษาเป็นส่วนที่ให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยคนไข้  สั่งหัตถการ ลงผลการทำหัตถการ เก็บภาพการทำหัตถการ  ค่ารักษา ค่าธรรมเนียมแพทย์  ฯลฯ โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ด้านซ้ายเป็นรายชื่อคนไข้รอตรวจรักษา และ คนไข้นัด
 

เก็บภาพการรักษา (Treatment Images)

เป็นการเก็บภาพคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการภายในคลินิก  โดยจะเป็นภาพเอกซเรย์ฟันของคนไข้ที่เข้ามาก่อนการรักษา  และภาพหลังการรักษา  เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการรักษา  ติดตามผล  โดยดูจากภาพการเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังรักษา
 

ระบบห้องค่ารักษา (Finance)

ประกอบด้วย รายชื่อคนไข้ที่รอรับยาและจ่ายค่ารักษา  รายชื่อคนไข้ที่ค้างชำระเงิน  และส่วนของรายชื่อคนไข้ที่ชำระเงิน  ณ ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นรายการของคนไข้ที่ส่งมาจากห้องคนไข้  ห้องตรวจ  หรือห้องทรีทเมนท์   ซึ่งในกรณีที่คนไข้ยังไม่ได้รับการตรวจครบสามารถส่งกลับไปห้องตรวจใหม่  หรือส่งกลับไปยังห้องต่าง ๆ  ได้  สามารถพิมพ์เอกสารต่าง  เช่น  ใบนัดคนไข้  ฉลากยา  ใบเสร็จรับเงิน  ใบสั่งยา  ใบรับรองแพทย์  ได้
 

ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ (Inventory)

 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลยาทั้งหมดที่ใช้ในคลินิก   รายการใหม่ ลบ บันทึก พิมพ์ข้อมูลยา และ พิมพ์ฉลากยา และค้นหาข้อมูลของยาที่อยู่ภายในคลินิก  แสดงแฟ้ม  รายชื่อยา  ยาที่ต้องสั่งซื้อ  ยาใกล้หมดอายุ  ยาหมดอายุ  ฉลากยา  ปรับคลังยา