WorldMedic SmartDentist Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartDentist 7.0 Lite

 

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกทันตแพทย์สมบูรณ์แบบ
     ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartDentist V.3.0, SmartDentist V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้ เกิดจากแนวความคิดและการสำรวจจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศว่า ส่วนหนึ่งของคลินิคทันตแพทย์ต้องการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกในส่วนของการเก็บประวัติ ค้นหาบัตร คิดค่ารักษา เก็บข้อมูลค่ารักษา จัดการเรื่องสต๊อกยา ระบบรายงาน พร้อมกับระบบนัดหมายคนไข้ เท่านั้น โดยที่ทันตแพทย์จะทำการตรวจด้วยวิธีการบันทึกลงแฟ้มกระดาษ เช่นเดิม เนื่องจากงานหลักของทันตแพทย์จะเน้นด้านการรักษาและการทำหัตถการให้กับคนไข้  ไม่สะดวกในการใช้การบันทึกข้อมูลสั่งยา สั่งแล็บ และอื่นๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพราะในการปฏิบัติงานจริง ทันตแพทย์จะสั่งให้ผู้ช่วยลงบันทึกการรักษา ตำแหน่งการรักษาฟันและอื่นๆ ทันตแพทย์ไม่ต้องละสายตาจากการรักษาคนไข้    ทีมงานจึงได้ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง SmartDentist 4.0 Standard เช่น ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากทันตแพทย์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่แทนทันตแพทย์  โดยมีใบตรวจและสั่งยาจากทันตแพทย์เท่านั้น ดังนั้น SmartDentist 7.0 Lite จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิกมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน จะมีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้  SmartDentist 7.0 Lite  สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์ได้คือ ระบบลงทะเบียน(คนไข้) และ ระบบค่ารักษาและจ่ายยา ในกรณีที่เป็นคลินิกที่มีคนไข้ปริมาณมากและแยกจุดลงทะเบียนกับจุดจ่ายยาการเงินแยกจากกัน  โดยที่แพทย์ยังคงใช้วิธีการตรวจจากแฟ้มตรวจเช่นเดิม
     จากการทดสอบระบบจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศได้รับการยอมรับและชมเชยในส่วนที่ว่า SmartDentist7.0 Lite เป็นซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับการใช้งานจริงๆ ในคลินิกทันตแพทย์ และที่สำคัญ ทีมงานได้ปรับราคาให้อยู่ในระดับที่ทันตแพทย์ที่กำลังจะเปิดคลินิกใหม่ หรือทันตแพทย์ที่กำลังหาระบบซอฟต์แวร์ไปใช้งานในคลินิก ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระมากนัก

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg

 SmartDentist 7.0 Lite ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartDentist V.3.0, SmartDentist V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้ เกิดจากแนวความคิดและการสำรวจจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศว่า ส่วนหนึ่งของคลินิคทันตแพทย์ต้องการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกในส่วนของการเก็บประวัติ ค้นหาบัตร คิดค่ารักษา เก็บข้อมูลค่ารักษา จัดการเรื่องสต๊อกยา ระบบรายงาน พร้อมกับระบบนัดหมายคนไข้ เท่านั้น โดยที่ทันตแพทย์จะทำการตรวจด้วยวิธีการบันทึกลงแฟ้มกระดาษ เช่นเดิม เนื่องจากงานหลักของทันตแพทย์จะเน้นด้านการรักษาและการทำหัตถการให้กับคนไข้  ไม่สะดวกในการใช้การบันทึกข้อมูลสั่งยา สั่งแล็บ และอื่นๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพราะในการปฏิบัติงานจริง ทันตแพทย์จะสั่งให้ผู้ช่วยลงบันทึกการรักษา ตำแหน่งการรักษาฟันและอื่นๆ ทันตแพทย์ไม่ต้องละสายตาจากการรักษาคนไข้    ทีมงานจึงได้ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง SmartDentist 4.0 Standard เช่น ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากทันตแพทย์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่แทนทันตแพทย์  โดยมีใบตรวจและสั่งยาจากทันตแพทย์เท่านั้น ดังนั้น SmartDentist 5.0 Lite จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิกมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน จะมีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้  SmartDentist 7.0 Lite  สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์ได้คือ ระบบลงทะเบียน(คนไข้) และ ระบบค่ารักษาและจ่ายยา ในกรณีที่เป็นคลินิกที่มีคนไข้ปริมาณมากและแยกจุดลงทะเบียนกับจุดจ่ายยาการเงินแยกจากกัน  โดยที่แพทย์ยังคงใช้วิธีการตรวจจากแฟ้มตรวจเช่นเดิม

 

  จากการทดสอบระบบจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศได้รับการยอมรับและชมเชยในส่วนที่ว่า SmartDentist7.0 Lite เป็นซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับการใช้งานจริงๆ ในคลินิกทันตแพทย์ และที่สำคัญ ทีมงานได้ปรับราคาให้อยู่ในระดับที่ทันตแพทย์ที่กำลังจะเปิดคลินิกใหม่ หรือทันตแพทย์ที่กำลังหาระบบซอฟต์แวร์ไปใช้งานในคลินิก ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระมากนัก

 

พิมพ์ OPD Card ได้ แบบ และดึงประวัติเก่ามาแสดงได้แบบอัตโนมัติ

 

Favorite ระบบการลงข้อมูลหัตถการ และจ่ายยา อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา เพียงเลือกรายการหัตถการที่ทำบ่อย รายการยาที่จ่ายบ่อยมาไว้ ใช้กับจอทัชสกรีนยิ่งสะดวก

 

ระบบบริหารจัดการคนไข้ ในหน้าเดียวกัน ทั้งสั่งยา แล็บ หัตถการ(ครบถ้วนสมบูรณ์) และการรักษา ..สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน

 

แบบฟอร์มประกันสังคม สำหรับคนไข้ที่ต้องการทำเรื่องเบิกประกันสังคม

4. ค่า DF แพทย์ตามหัตถการแยกตามแพท์แต่ละท่าน เรียกใหม่ว่า DFS (Doctor Fee Special) ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ที่หมวดตั้งค่า เมื่อแพทย์ท่านใดสั่งหัตถการนั้น ระบบก็จะคำนวณเป็น % ของค่าหัตถการนั้นให้ และคำนวณยอดรายได้ของแพทย์แต่ละท่านให้ เป็นรายงานทุกเดือน หรือเลือกเป็นช่วงเวลาได้

 ระบบบริหารจัดการคนไข้ ในหน้าเดียวกัน ทั้งสั่งยา แล็บ หัตถการ(ครบถ้วนสมบูรณ์) และการรักษา ..สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน

 รายงานที่ครบสมบูรณ์   ง่ายในการแสดง รวดเร็ว ถูกต้อง และ นำออกเป็นไฟล์ Excel ได้ทันที